BỆNH TẬT TIÊU TAN Archives -

BỆNH TẬT TIÊU TANTìm theo từ khóa: 

Nghe lời Phật dạy muốn hết bệnh, hết khổ nên làm điều này ngay Nghe lời Phật dạy muốn hết bệnh, hết khổ nên làm điều này ngay
Trong vô số pháp môn mà Đức Phật đã chỉ dạy, chỉ có phương pháp phóng sanh là dễ thực hành nhất để trưởng dưỡng lòng từ bi của chúng ta. Trong Luận Đại Trí độ dạy rằng: “Trong tất cả các tội ác, tội sát sanh là nặng nhất. Trong tất cả các công đức, không giết hại là công đức lớn nhất.” Thế nào gọi [...]